Menu

Ons onderwijs

DSCF7855 bewerkt highres

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Ieder kind is uniek. Kinderen verschillen van elkaar als het gaat om kennis, vaardigheden en interesses. In ons onderwijs houden we hier zoveel mogelijk rekening mee. We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces. Het is belangrijk om ze de ruimte te geven hun talenten te ontwikkelen.

In de ochtenden besteden we vooral aandacht aan lezen, schrijven, rekenen en de taalontwikkeling. 's Middags werken we themagericht aan burgerschapsvorming, cultuur, natuur, creativiteit, geschiedenis.

DSC00255

Groep 1 en 2

De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in een combinatiegroep. Dat is een bewuste keuze. Zo leren kinderen elkaar te helpen en samen te werken. De hele dag door zijn er activiteiten die aansluiten bij het eigen ontwikkelingsniveau. Op het grote keuzebord voor de werklessen is dat goed te zien! Hierop staan activiteiten die kinderen moeten doen. Ook zijn er voldoende activiteiten en spellen die de kinderen zelf mogen kiezen.

De leerkrachten denken goed na over de lesstof die aan bod komt. Spelenderwijs wordt er doelgericht gewerkt aan de voorbereidingen voor het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van sociale vaardigheden, zijn er bewegingslessen, wordt er veel buiten gespeeld en natuurlijk wordt er heel veel voorgelezen.

DSCF8036 highres

Groep 3 en 4

Goed, zelfstandig en met plezier lezen is een belangrijk doel op de basisschool. Wij leren kinderen in groep 3 op een speelse en verantwoorde manier lezen met behulp van de methode Lijn 3 van Malmberg. In groep 4 wordt gewerkt met de methode Station Zuid. Naast het technisch goed kunnen lezen, stimuleren we het leesplezier. Er zijn gerichte activiteiten en er is een fantastische schoolbibliotheek.

Met rekenen leren de kinderen van groep 3 optellen en aftrekken tot 20. In groep 4 zelfs tot 100. We maken een begin met klokkijken, geldsommen en het meten. Ook starten we in groep 4 met het aanleren delen en vermenigvuldigen.

In groep 3 leren de kinderen alle letters en cijfers te schrijven. In groep 4 komen daar de hoofdletters nog bij. 

Twee keer in de week is er bewegingsonderwijs. Bij wereldoriëntatie werken we met thema's uit het International Primary Curriculum (IPC). Kinderen leren op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. In groep 4 geven we Engels.

DSCF8104 highres

Groep 5 en 6

De kinderen van groep 5 en groep 6 beginnen de dag met een kwartier stillezen in het leesboek uit onze bibliotheek. Dat doen we om het leesplezier en leesbeleving te bevorderen. Ook werken we nog met Station Zuid. Het technisch lezen met deze methode maakt meer en meer plaats voor het verdiepend en begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we verschillende teksten, onder meer uit Leeslink. Deze methodiek is gebaseerd op de nieuwste inzichten in het begrijpend-leesonderwijs: kinderen gaan met elkaar actief aan de slag met rijke teksten die niet alleen de woordenschat vergroten, maar ook hun kennis van de wereld.

Bij het rekenen leren kinderen in groep 5 stap-voor-stap optellen en  aftrekken tot 1000, rekenen met tijd & geld, meten (lengte, inhoud, gewicht), delen en vermenigvuldigen. In groep 6 wordt een start gemaakt met rekenen met breuksommen en kommagetallen.

Bij spelling leren de kinderen onveranderlijke woorden goed te schrijven en leren ze werkwoordspelling. We oefenen regelmatig om vlot, persoonlijk en leesbaar te schrijven.

DSC00230

Groep 7 en 8

Groep 7 is een belangrijk jaar op de bassischool. De moeilijkste stof van de rekenen en taal wordt behandeld. De kinderen doen mee aan het nationaal verkeersexamen dat bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijkexamen. In groep 8 wordt een groot deel van de leerstof herhaald en verder uitgediept.

Kinderen die weinig instructie nodig hebben, werken veel zelfstandig. Door de inzet van een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner worden alle leerlingen zo goed mogelijk begeleid in de klas.

Na de basisschool

Gedurende de jaren volgen we al onze leerlingen en vormen we ons een goed beeld van jouw kind. Aan het eind van groep 7 gaan we voor het eerst met elkaar in gesprek over het advies voor de middelbare school. Dit noemen we het voorlopig advies. Voor dit gesprek, hebben we als school het voorlopig advies vastgesteld. Dit doet de leerkracht (of leerkrachten) van uw kind, samen met de intern begeleider en de directeur. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten in groep 6 en in groep 7, maar nog belangrijker: we kijken ook goed naar hoe jouw kind is. Hoe is de werkhouding en het werktempo? Hoe gaat jouw kind om met huiswerk? Hoe (graag) leest jouw kind?

Na dit gesprek gaat jouw kind met het voorlopig advies naar groep 8. In groep 8 kan het kind zich nog verder ontwikkelen. In januari bekijken wij het advies opnieuw. Tussen 10 en 31 januari komen wij met een definitief advies. Ook dit advies komt, net als het voorlopig advies van groep 7, tot stand in overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en directeur. Ook nu wordt gekeken naar resultaten en het kind. Na dit definitieve advies maken alle leerlingen begin februari de doorstroomtoets. Het definitieve advies kan aan de hand van deze doorstroomtoets nog aangepast worden. Let op: dat kan alleen als het kind de doorstroomtoets beter maakt dan vooraf ingeschat. In die gevallen gaan wij wederom met jou in gesprek om het definitieve advies te heroverwegen.

DSCF8088 highres

Groeilab en praktijklab

Begaafde leerlingen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Er wordt in de klas extra verrijkende en verdiepende leerstof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. Een dag in de week zijn er in het Groeilab lessen voor de kinderen die daarnaast nog meer uitdaging nodig hebben. Daar werken ze met ontwikkelingsgelijken aan specifieke uitdagingen voor leren en sociaal- emotionele ontwikkeling.  

Voor de meer praktijkgerichte leerlingen hebben we eens in de week het Praktijklab. Hier worden kinderen uitgedaagd om hun (technische) vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. 

In overleg met de leerkracht en de intern begeleider kan gebruik worden gemaakt van het PCBO Plusprogramma. Meer hierover kun je lezen in de PCBO-visie op meer- en hoogbegaafdheid.

PCBO Plusprogramma

Erkende Kanjerschool

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer.

Waarom de Kanjertraining: De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?

 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Kanjertraining in de groepen

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar 
 • Niemand speelt de baas 
 • Niemand lacht uit 
 • Niemand blijft zielig

Sociaal Veiligheid Protocol

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Ploeg, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website samenwerkingsverband

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Plan

Taalondersteuning voor kinderen met een taalachterstand

Kinderen met een taalachterstand kunnen gebruik maken van de Intensieve Taalklas, een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder PCBO Apeldoorn.

Meer weten?