Ons onderwijs

Leren is belangrijk. We werken hard aan het behalen van goede leerresultaten. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. De leerlingen die onze school verlaten zijn zelfstandig en prima in staat hun eigen problemen op te lossen. We werken vanuit een christelijke levensovertuiging en scheppen een veilige en uitdagende leeromgeving. Samen met onze ouders helpen we kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Er is veel ruimte om te spelen en te bewegen.

Onderbouw

In onze kleutergroepen zitten leerlingen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de groep. Dit is een bewuste keuze, gericht op het stimuleren van een goede werkhouding, het leren samenwerken en het dragen van verantwoordelijkheid. De leerlingen zijn bezig met activiteiten die aansluiten bij hun eigen ontwikkelingsniveau. Dit is te zien op het grote keuzebord voor de werklessen dat in elke onderbouwgroep aanwezig is. Hierop staan naast de activiteiten die je gewoon moet doen, een ruim aanbod van activiteiten waaruit je mag kiezen. De rode draad in het leerstofaanbod komt uit de thema's en ideeën uit de nieuwe methode "Kleuterplein". Door hier mee te werken komen alle doelstellingen uit de kleuterperiode aan bod en kunnen we werken aan een gelijkmatige en evenwichtige ontwikkeling. Naast de werklessen is er ruime aandacht voor zaken als sociale vaardigheden, bewegingslessen, (buiten) spelen, voorlezen, Engels en de Kanjerlessen. Dit allemaal als voorbereiding op taal, lezen en rekenen in groep 3.

In onze groep 3 werken we, aansluitend op het werken in groep 1 en 2, met de thema’s van de methode "Lijn 3" voor taal en lezen en “Wereld in Getallen” voor rekenen. Natuurlijk is er ook ruime aandacht voor de andere schoolvakken zoals wereldoriëntatie en de creatieve vakgebieden. Ook nemen we ruim de tijd om te spelen en te bewegen.

Midden- en bovenbouw

Gedurende de ochtend wordt er gewerkt aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. De tijden waarop deze vakken worden gegeven zijn voor alle groepen zo veel mogelijk gelijk. Door de inzet van een ondersteunende leerkracht en/of onderwijsassistenten wordt het mogelijk een nog betere begeleiding aan onze leerlingen te bieden. In de hal werken veelal de kinderen die maar weinig instructie nodig hebben en snel aan het werk kunnen. Hier wordt ook gewerkt met opdrachten aan de computers. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn er speciale programma's beschikbaar, zoals "De Pittige Plustorens".

In het middagprogramma is er o.a. ruimte voor oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige en creatieve vorming en bewegingsonderwijs. Op De Ploeg hebben al deze aspecten een duidelijke en herkenbare plaats. Wij gebruiken moderne lesmethoden. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van i-Pads, Chromebooks en Windows Laptops.