Passend onderwijs

Kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs, dus ook naar De Ploeg. In de wet passend onderwijs is met scholen en overheid afgesproken dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit om de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van een kind bepalend te laten zijn, niet de beperkingen. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.

Zorgplicht op PCBO De Ploeg

Op de Ploeg worden leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school gaan we (aan de hand van gesprekken met u, gegevens die u ons aanlevert en eventueel contact met vorige scholen) over de ondersteuning van uw kind in gesprek. Wanneer extra ondersteuning nodig is bespreken we dit eerst met u en overleggen we dit met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school.

Samenwerkingsverband PCBO De Ploeg

In Apeldoorn werken elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband om alle leerlingen passend onderwijs te geven. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, nemen we contact op met het samenwerkingsverband. Als school deel je hier je kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor het kind.

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

SOZKA

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of thuis worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke Leerlingen IJsselgroep. Uw kind komt in aanmerking voor onderwijs thuis als uw kind leerplichtig is en het in verband met ziekte (voorlopig) niet naar school kan. Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers. Wanneer dit voor uw kind geldt kunt u samen met de groepsleerkracht of intern begeleider van onze school contact opnemen met SOZKA. SOZKA heeft altijd nauw contact met de school. Meer informatie vindt u op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.

Kids College Apeldoorn

Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de boeiende wereld van professionals op het gebied van onder andere techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. De kinderen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl. Aanmelden kan via de school of de website.