MR Basisschool De Ploeg

Iedere school hoort een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders.

De MR bespreekt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht de school te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding of over bijvoorbeeld nieuwbouw.

Samenstelling MR

Boven (van links naar rechts):

Annique Dijkman (leerkracht)
Peter Zaagsma (ouder)
Petra van der Velden (leerkracht)

Onder:

Esther Teunis(ouder)
Anne-Marie Boks (leerkracht)
Marjolein Baars (ouder)

Jaarplanning MR 2021-2022

Vergaderdatum

Thema’s 

Donderdag 16 september 2021

(reeds plaatsgevonden

 • Vaststellen jaarplanning
 • Nieuwbouw
 • Meerjarenbeleidsplan
 • Ouderbetrokkenheid 3.0

 

 

Dinsdag 9 november 2021

 • Vaststellen jaarbegroting MR
 • Controle begroting OR
 • Nieuwbouw
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • RI&E

 

Donderdag 13 januari 2022

 • Nieuwbouw
 • Ouderbetrokkenheid 3.0 
 • Schoolplanning/organisatie

 

 

Dinsdag 15 maart 2022

 • Nieuwbouw
 • Gezonde school

 

 

 

Dinsdag 10 mei 2022

 • nieuwbouw
 • formatieplan 2022-2023
 • Schoolgids 2022-2023

 

 

Donderdag 30 juni 2022

 • Nieuwbouw
 • Jaarplan 2022-2023
 • Overleg OR
 • Stand van zaken Meerjarenbeleidsplan

 

De notulen van de MR zijn op te vragen door een mail te sturen aan mrploeg@pcboapeldoorn.nl