MR Basisschool De Ploeg

Elke basisschool behoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Een MR bestaat uit ouders en personeel. Samen beslissen en denken zij mee over onder andere onderwijsinhoudelijke beslissingen, schoolbeleid en hebben zij advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR bespreekt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Samen gaan wij dus voor goed onderwijs voor jullie kinderen op De Ploeg.

Samenstelling MR

De MR van De Ploeg bestaat uit Peter Zaagsma, Jamie de Boer, Marieke de Glopper. De teamgeleding bestaat uit Rina Havekes, Swaniek van der Woude en Annique Dijkman.

Jaarplanning MR 2021-2022

Vergaderdatum

Thema’s

maandag 4 september 2023

 • Vaststellen jaarplanning MR (dit document)
 • Jaarplan 2023/2024 De Ploeg bespreken
 • RI&E
 • Jaarverslag MR 2022-2023
 • Taakverdeling binnen de MR
 • Foto MR maken

woensdag 25 oktober 2023

 • Vaststellen jaarbegroting MR
 • Controle begroting OR (23-24) en eindbalans (22-23)
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Jaarverslag MR 2022/2023 vaststellen (gemaakt door Peter).
 • Vergaderstructuur schoolteam Ploeg

donderdag 30 november 2023

 • RI&E
 • Oudertevredenheid
 • Meerjarenplan school

maandag 8 januari 2024

 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Schoolplanning/organisatie 2024-2025
 • RI&E aandachtspunten afgerond?

donderdag 29 februari 2024

 • Meerjarenplan
 • Taalmethode

donderdag 11 april 2024

 • Schoolgids 2024-2025
 • Behoefte aan scholing inventariseren
 • Formatieplan 2024-2025

maandag 27 mei 2024

 • Formatieplan 2024-2025
 • Schoolgids 2024-2025
 • Jaarplan evaluatie 2023/2024 De Ploeg

Contact opnemen met de medezeggenschapsraad kan via het mailadres: mrploeg@pcboapeldoorn.nl.